Stadgar för Skånes luftvårdsförbund

 

§ 1             Ändamål  

Skånes Luftvårdsförbund utgör en sammanslutning mellan kommuner, industrier och övriga, vilka har intresse för och är delaktiga i arbetet för en bättre luftkvalitet i Skåne.   Luftvårdsförbundets ändamål är att: - bidra till att kartlägga luftmiljön i Skåne, - ta fram underlag för bedömning av hälso- och miljöeffekter, - redovisa undersökningsresultaten på ett sådant sätt att de kan vara till nytta för planeringsarbetet i regionen, - fungera som rådgivande organ samt rekommendera åtgärder i luftvårdsfrågor, - informera förbundets medlemmar och allmänheten om verksamheten  

§ 2             Medlemskap  

Förbundets medlemmar är kommuner, industrier och övriga intressenter i Skåne län.   Ny medlem antas vid förbundsstämma på förslag av styrelsen.   Medlem som önskar utträda ur förbundet, har att göra skriftlig anmälan härom till förbundets styrelse. Framställningen prövas vid nästkommande förbundsstämma.   Medlem som inte fullgör sina skyldigheter mot förbundet, må uteslutas av förbundsstämma på förslag av styrelsen.   Inom förbundet finns även formen stödjande medlem. En stödjande medlem får tillgång till rapporter som utges av förbundet och har närvarorätt men inte rösträtt på förbundsstämman.  

§ 3             Organisation  

Förbundet har följande organisation: - Förbundsstämma - Styrelse - Revisorer  

§ 4             Förbundsstämma  

Ordinarie förbundsstämma hålls varje år före april månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.   Extra förbundsstämma hålls då styrelsen finner det motiverat eller om minst en tredjedel av förbundets medlemmar skriftligen yrkar detta.  

Kallelse till ordinarie förbundsstämma skall ske skriftligen minst 30 dagar före stämman och till extra förbundsstämma minst 15 dagar före stämman. Till kallelsen skall fogas föredragningslista.  

Till ordinarie förbundsstämma skall även fogas förvaltnings-, års- och revisionsberättelse samt arbetsplan, kostnadsbudget och förslag till avgifter för kommande verksamhetsår.   Förbundets verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.  

Vid ordinarie förbundsstämma, som öppnas av styrelsens ordförande, skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för stämman.

2. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll samt tillika vara rösträknare.

3. Fastställande av röstlängd vid stämman.

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Föredragning av styrelsens årsberättelse (verksamhetsberättelse) och förvaltningsberättelse.

7. Föredragning av revisorernas berättelse.

8. Fastställande av förbundets resultat- och  balansräkning.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det verksamhetsår berättelsen avser.

10. Ärenden som av styrelsen eller medlem senast den 1 januari hänskjutits till stämman.

11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen för en tid av 1 år.

12. Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.

13. Val av halva antalet suppleanter i styrelsen för en tid av 2 år.

14. Val av två revisorer för en tid av 1 år.

15. Val av två revisorssuppleanter för en tid av 1 år.

16. Val av valberedningför en tid av 1 år bestående av ordförande och två ytterligare ledamöter.

17. Fastställande av arbetsplan och kostnadsbudget för det kommande verksamhetsåret.

18. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.

19. Övriga ärenden.  

Vid förbundsstämma representeras varje medlem av en för verksamhetsåret utsedd ordinarie ledamot, som också skall tjänstgöra som kontaktman med styrelsen. För den ordinarie ledamoten anmäls en personlig suppleant. Uppgift om av medlem vald ledamot och suppleant skall senast den 1 februari skriftligen meddelas förbundets styrelse.  

Vid förbundsstämma äger medlemmarnas ordinarie ledamöter och suppleanter, styrelsen, länsstyrelsen, handläggande tjänstemän och de övriga som styrelsen beslutar inbjuda rätt att delta.  

Förbundsstämman är beslutsmässig då minst en tredjedel av antalet röstberättigade medlemmar i förbundet är närvarande.   Varje röstberättigad medlem i förbundet äger en röst. Beslut fattas med acklamation eller om så begärs efter omröstning. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.  

Omröstning avseende val avgörs genom relativ majoritet dvs att den som erhållit högsta antalet röster är vald oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.  

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om denne är röstberättigad. Är mötesordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.   Protokoll från förbundsstämman tillställs efter justering varje medlem och styrelsen.  

§5.             Styrelse  

Styrelsen, som är förbundets förvaltande organ, skall bestå av lägst 8 och högst 12 ledamöter. Antalet suppleanter skall vara lägst 4 och högst 12. Styrelsen väljs på ordinarie förbundsstämma. Ledamöterna och suppleanterna väljs för två år. Varje år sker val av halva antalet ledamöter och suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna i styrelsen skall vara lika fördelade mellan representanter för kommunerna i Skåne län och representanter för industrin.  

Styrelsen utser inom eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen utser den eller de personer som äger rätten att teckna förbundets firma.  

Till styrelsen adjungeras representant(er) från Länsstyrelsen. Till styrelsen kan även adjungeras representant från övriga intressenter. Styrelsen kan även kalla annan utomstående till styrelsemöte.  

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe.   Styrelsen sammanträder minst två gånger årligen efter styrelsens kallelse. Kallelse skall ske skriftligen och minst tio dagar före sammanträde.  

Styrelsen är beslutsmässig när minst fem av antalet styrelseledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Varje ledamot har en röst och vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

Styrelsen skall inom sig utse ett presidium där representant(er) för Länsstyrelsen ingår.  

Det ankommer på styrelsen att för varje verksamhetsår utarbeta arbetsplan, kostnadsbudget och förslag till täckande av kostnaderna genom erforderliga utdebiteringar från medlemmarna. Dessutom skall styrelsen utarbeta förvaltnings- och årsberättelse. Handlingarna skall tillställas medlemmarna i samband med kallelsen till ordinarie förbundsstämma.   Räkenskaperna skall jämte styrelsens förvaltningsberättelse och däri införd resultaträkning samt balansräkning överlämnas till revisorerna för granskning före den 15 februari.  

§ 6             Revision  

Styrelsens ekonomiska förvaltning och förbundets räkenskaper skall granskas varje verksamhetsår av två revisorer, som jämte suppleanter utses vid varje ordinarie förbundsstämma.  

Revisorerna skall i sin berättelse till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorernas berättelse skall föreligga senast den 1 mars.  

 § 7             Ansvarighet  

För förbundets skulder häftar endast förbundets tillgångar inberäknat förfallna ej betalda medlemsavgifter.  

§ 8             Tvister  

Tvister rörande tillämpningen och tolkningen av dessa stadgar skall avgöras av skiljemän enligt den vid tvisten uppkomst gällande lagen därom.  

§ 9             Ändring av stadgar  

Ändring av stadgar skall, för att bli gällande, antas av två på varandra följande förbundsstämmor, varav minst en skall vara ordinarie.  

§ 10           Upplösning  

Beslut om förbundets upplösning skall fattas av två på varandra följande förbundsstämmor av vilka minst en skall vara ordinarie förbundsstämma. Vid förbundets upplösning ska innestående tillgångar fördelas mellan medlemmarna i proportion till medlemmarnas årliga avgifter.