Välkommen till Skånes Luftvårdsförbund

 

Skånes Luftvårdsförbund är en ideell förening som sedan bildandet år 1987 bedriver övervakning av luftkvaliteten i Skåne. Förbundets medlemmar representerar både privat och offentlig sektor i länet och består av representanter från industrin, kommunerna, Region Skåne, skogs- och lantbruksorganisationer med flera.


Luftvårdsförbundets mål är att:

Samordnad recipientkontroll

Kartlägga luftmiljön i Skåne

Ta fram underlag för bedömning av miljö- och hälsoeffekter

Redovisa undersökningsresultaten på ett sådant sätt att de kan vara till nytta för planeringsarbetet i regionen

Fungera som rådgivande organ samt rekommendera åtgärder i luftvårdsfrågor