Samordnad luftkvalitetskontroll i Skåne

Vid Skånes luftvårdsförbunds stämma år 2014 fick förbundet frågan om att administrera ett program för samordnad kontroll av luftkvaliteten och miljökvalitetsnormerna för utomhusluft i Skåne. En intresseanmälan som skickades ut under hösten 2014 visade på ett stort intresse bland Skånes kommuner.

Alla kommuner har skyldighet att kontrollera och ha kunskap om kommunens utomhusluft. Om flera kommuner samverkar kan den enskilda kommunens arbetsinsats och kostnader optimeras. I ett samverkansområde kan flera kommuner samordna sina mätinsatser genom ett minskat krav på antal mätplatser och gemensamt finansiera kompetens för framtagande av kontrollstrategi, mätprogram och informationsförmedling. Dessutom ger det förhoppningsvis en större helhetssyn och en bättre möjlighet att göra bra åtgärder för att förbättra luftkvaliten. Vid Skånes luftvårdsförbunds extra insatta styrelsemöte den 24 oktober 2016 togs beslutet att samverkan i Skåne ska startas med början år 2017 och ge uppdraget till miljöförvaltningen i Malmö. Totalt ingår 32 av Skånes 33 kommuner i samverkansområde Skåne.

Under 2017 kommer att indikativa mätningar av VOC med extra fokus på bensen utföras i samtliga medlemskommuner. Resultaten ska ge en helhetsbild av situationen i Skåne och visa vilket mätkrav Skåne har framöver. Mätresultaten kommer att redovisas i årsrapporter under nästa verksamhetsår.

Dessutom kommer modellerad data valideras och inrapporteras till datavärden under året. Ett nytt kvalitetssäkringsprogram för samverkansområdet kommer att sammanställas. Programmet kommer att revideras årligen enligt de krav som definieras i Naturvårdsverkets handbok om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Ett årsmöte kommer att äga rum under maj då kan medlemskommunerna inkomma med synpunkter inför revidering av kontrollstrategin. Efter inkomna åsikter under mötet kommer kontrollstrategin revideras inför nästa verksamhetsår.

En årsrapport kommer att sammanställas för var och en av medlemskommuner och skickas ut under 2018. Dessutom kommer mätdata från förra verksamhetsåret samt modelldata valideras och inrapporteras till datavärd. 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev 4 (Juni  2019)

Nyhetsbrev 3 (November  2018)

Nyhetsbrev 2 (Juni 2017)

Nyhetsbrev 1 (November 2016)

Rapporter

Kontrollstrategin för Samordnad luftkvalitetskontroll i Skåne 2019

Kvalitetssäkringsprogram för samverkansområdet Skåne 2019

Rapportering av objektiv skattning och modellberäkning av luftkvalitet i Skåne 2018