Emissioner och luftkvalitet i Skånes kommuner

Luftvårdsförbundet och Malmö stad driver sedan 2009 ett luftövervakningsprojekt för och i samarbete med Skånes 33 kommuner. Målet med projektet är att bygga upp en emissionsdatabas (utsläppsdatabas) för regionen samt beräkna hur luftföroreningar  fördelar och sprider sig inom respektive kommun.

Om projektet

Alla kommuner kan inte hålla sig med kompetens eller resurser för att bygga upp en egen organisation som mäter, övervakar och beräknar luftens kvalitet och exponering. Genom medverkan i projektet kommer kommuner (och andra aktörer) kunna skapa sig en bra bild av luftens kvalitet i deras kommun, i angränsande kommuner samt i regionen som helhet.

Eftersom luftens rörelser inte känner av administrativa gränser är det viktigt att samla in en bra och likvärdig information om utsläpp av förorenande ämne över hela regionen. Inom projektet skapas en aktuell emissionsdatabas med insamlad och uppdaterad information om utsläpp från bl.a. industrier, energianläggningar, vägtrafik och sjötrafik.

Som komplement till mätningar kommer en spridningsmodell att användas för att beräkna den rumsliga haltfördelningen av luftföroreningar. Genom att använda emissionsdata och en spridningsmodell kan lokala ”hotspots”, med relativt höga halteridentifieras. Utifrån beräknade halter och befintlig mätdata, och deras relation till olika gränsvärden för respektive ämne, kommer råd att ges avseende vilka mätinsatser som eventuellt kan behövas i respektive kommun.

Resultaten och materialet från projektet ska fungera som ett bra hjälpmedel för kommunens beslutsfattare och tjänstemän. Dessutom kommer materialet att kunna användas som stöd för t ex. tillsyn och miljökonsekvensbeskrivningar.

Under 2017 kommer kartläggning av halter av kvävedioxid NO2 och partiklar PM10 avseende dygn- och timmedelvärden utföras för att utvärdera mot miljökvalitetsnormen för respektive förorening. Emissionsdatabasen (EDB) kommer att uppdateras gällande punktkällor samt emissionsfakturer för vägtrafik. Under 2018 planeras kartläggning av partiklar PM2,5. Kartläggningen blir en uppföljning av tidigare kartläggning från 2011. Emissionsdatabasen (EDB) kommer att uppdateras också under 2018 gällande utsläpp från Sjöfarten.

Kartor

Kartorna som tagits fram med hjälp av modellberäkningar inom luftvårdsförbundet  finns tillgängliga både som bilder i rapport samt som enskilda digitala kartor.  Kartorna omfattar Skåne län men uppdelat på respektive kommun och centraltätort. Beräkningarna baseras på utsläpp och mätningar inom kommunen och halterna gäller två meter ovan mark för ett meteorologiskt normalt år. Det viktigt att veta att haltkartorna som inkluderar hela kommunen eller en tätort ger en översiktlig bild av halterna. Halterna är högre i gatunivå speciellt i de gaturum som har en sluten bebyggelse. På en del platser behövs mer detaljerade beräkningar som mer tar hänsyn till effekter på luftomblandningen av luftföroreningen kring till exempel byggnader och speciella topografiska förhållanden.

Planeras exploatering i områden med höga halter måste kompletterande utredningar avseende påverkan på luftkvaliteten göras med hänsyn till kommande bebyggelse och förändrad trafiksituation. Vi vill tillgängliggöra denna information så att kommunen och verksamheter inom respektive kommun kan bli mer delaktiga och använda kunskapen om luftkvalitet för att värna om en god luftvård. Vid användning av haltkartorna ska det tydligt framgå att de är framtagna av Miljöförvaltningen i Malmö stad på uppdrag av Skånes luftvårdsförbund.

Gis Kartor

Kartorna finns tillgängliga i GIS-format för nedladdning. Klicka på nedanstående länk och välj mapp ftp-platsen för önskad kommun. I respektive kommunmapp finns fler mappar, en för varje luftförorening. Kartorna finns tillgängliga i tre olika koordinatsystem. Varje karta består av en rasterfil (TIFF) och en stilsättningsfil (LYR). Båda dessa filer ska laddas ner för att haltkartan ska layoutas med rätt färger och haltkategorier.

Kommunkartor NO2,  PM10 och PM2.5 (GIS-format)

 

Rapporter

På väg mot friskare luft i Skåne?

Kartläggning av halter av kvävedioxid NO2 och partiklar PM10 avseende dygn- och timmedelvärden 2016

Emissioner och luftkvalitet i Skånes kommuner (NO2/PM10) 2014

Utsläpp från småskalig uppvärmning i Skåne 2013

Sjöfartens utsläpp till luft runt Skåne

Emissioner och luftkvalitet i Skånes kommuner med fokus på PM 2.5 2011

Emissioner och luftkvalitet i Skånes kommuner(NO2/PM10) 2009