Luftmätningar

I regional bakgrundmiljö mäts lufthalter av svaveldioxid, kvävedioxid, partiklar (PM 2.5) och partiklar PM 10 av Skånes luftvårdsförbund.

Lufthalter

För närvarande utförs mätningarna vid provytan Stenshult och Hissmossa som ingår i Krondroppsnätet.  De föroreningar som analyseras är svaveldioxid, kvävedioxid. Under 2019 kommer lufthalter mätas på samtliga fyra provyter.  Lufthalter mäts genom diffusionsprovtagning och fås som månadsmedelvärden. Diffusiv provtagning sker genom att molekyler diffunderar med konstant hastighet in till ett impregnerat filter, där de absorberas. Mängden av det ämne som provtagningen omfattar och som vid analys återfinns på filtret är proportionell mot koncentrationen i luften under provtagningsperioden. Vid provtagning sätter man fast diffusionsprovtagaren under ett regnskydd. Efter en månad hämtas provtagaren och sänds i befintligt skick in för analys.

Krondroppsmätningarna har utökats med VOC, partiklar och metaller genom nytt avtal med IVL från och med 2017-2020. Vid Stenshult mäts partiklar kontinuerligt, mätningen började 2017 och både partiklar PM 10 och PM 2.5 mäts.  Under 2017 mätes VOC på samtliga fyra provtagningsytorna inom krondroppsnätet i skåne d.v.s. Hissmossa, Maryd, Stenshult, Arkelstorp. Under 2018 mäts metaller och PAH:er vid Stenshult och Hissmossa. Under 2019 kommer NOx och NO2 mätas vis samtliga fyra provyter.

Mätningar av Lufthalter i bakgrundsmiljö ger bl.a. underlag för effektbedömningar, trendanalyser och jämförelser med miljömålet Frisk Luft.

Mätning av bakgrundshalt av NO2

Sedan december 2008 har luftvårdsförbundet finansierat en mätning av NO,NO2 och NOx vid mätstationen på Söderåsen. Under 2018 flyttades mätningarna till Hyltemossa. Resultaten presenteras på hemsidan http://www.dagensluft.se/ varje timme. Mätningarna ger värdefull information på hur bakgrundshalterna i Skåne påverkas från kontinenten och från de större tätorterna i söder. Mätningarna används också för att validera emissionsdatabasen i Malmö. Stationen skötts av Malmö miljöförvaltning.

Rapporter

Ozonmätnätet i södra Sverige Marknära ozon i bakgrundsmiljö i södra Sverige 2016

Ozonmätnätet i södra Sverige Marknära ozon i bakgrundsmiljö i södra Sverige 2015

Ozonmätnätet i södra Sverige Marknära ozon i bakgrundsmiljö i södra Sverige 2014

Ozonmätnätet i södra Sverige Marknära ozon i bakgrundsmiljö i södra Sverige 2013

Övervakning av luftföroreningar i Skåne län - mätningar och modellering 2010

Övervakning av luftföroreningar i Skåne län - mätningar och modellering 2009

Mätningar av partiklar i Skåne län 2009