Nederbördskemiska mätningar

Mätningar av nedfall av luftföroreningar och markvattenkvalitet i Skåne pågår löpande. Provtagningen av krondropp sker vid Skogsvårdsstyrelsens observationsytor inklusive luftvårdsförbundets egna ytor. Markvattenanalyser med undertryckslysimetrar för studier av markförsurning, förhöjda aluminiumhalter och eventuellt kväveläckage fortsätter.

Depositionsmätningar

Depositionen av luftföroreningar på en plats påverkas av nederbördens mängd och sammansättning samt luftens innehåll av olika ämnen. Mätningar görs genom att nederbörd samlas in i insamlare med en känd area. Därefter analyseras regnvattnet med avseende på bland annat svavel och kväve, ämnen som bidrar till försurningen. Depositionsmätningar sker dels på öppen mark och dels i skog. Syftet med mätningarna är att mäta nederbördens mängd och sammansättning och sedan beräkna deposition per tidsperiod och ytenhet för varje analyserat ämne. Nedfallet omräknas till deposition per hektar och kan summeras för lämplig tidsperiod. Provtagning sker en gång per månad och utvärderas per hydrologiskt år (1 okt – 30 sept).

Mätningar på öppet fält

Nedfallet på öppen mark består främst av ämnen som är lösta i nederbörden, så kallad våtdeposition.

Mätningar i skog (krondroppsmätningar)

Depositionen till skogsmark mäts genom att samla in nederbörden under trädkronorna (krondropp). Depositionsförhållandena skiljer sig i en skog jämfört med intilliggande öppen mark på grund av vissa egenskaper hos träden som gör att de fungerar som filter för luftburna föroreningar. En stor del av luftens föroreningar når trädkronorna som torrt stoft (torrdeposition).

Provytor i Skåne län

I Skåne län analyseras krondropp markvatten på 4 platser (Hissmossa, Maryd, Stenshult och Arkelstorp). Vid Stenshult görs även depositionsundersökningar i öppet fält.

Rapporter

Regionala rapporter för resultaten från Krondroppsnätet 2018.

Regionala rapporter för resultaten från Krondroppsnätet 2017.

Utvärdering av Krondroppsnätet ur ett regionalt perspektiv.

Påverkan på atmosfäriskt nedfall och luftkvaliten i Sverige av SO2-emissioner från vulkanutbrottet på Island, 2014-2015

Krondroppsnätet i södra Sverige -övervakning av luftföroreningar och dess effekter i skogsmiljön 2016

Tillståndet i skogsmiljön i Skåne län 2015.

Tillståndet i skogsmiljön i Skåne län 2014

Tillståndet i skogsmiljön i Skåne län  2013

Trender i kvävenedfall över Sverige 1955-2011

Krondroppsnätets övervakning av luftföroreningar i Sverige - mätningar och modellering 2012

Tillståndet i skogsmiljön i Skåne län  2011

Krondroppsnätets övervakning av luftföroreningar i Götaland  2010